طرح تولید بازیابی ضایعات پلاستیک PET


۴۶ صفحه فایل pdf شامل: ١ -معرفي محصول ٢ ١-١ -نام و كد محصول ٨ ٢-١ -شماره تعرفه گمركي واردات شرايط- ١-٣ ٩ ١٠ ٤-١ – بررسي و ارائه استاندارد ١٠ ٥ – ١ -قيمت داخلي و جهاني محصول كاربرد موارد- ١-٦ ١١ جايگزين كالاي- ١-٧ ١٥ ١٦ ٨-١ -اهميت استراتژيك كالا ١٨ ٩-١ -كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ٢ -وضعيت عرضه و تقاضا ٢٠ ١-٢ – بررسي واحدهاي موجود ٢٠ ٢-٢ -بررسي وضعيت طرح هاي دردست اجرا ٢١ ٣-٢ -بررسي روند واردات ٢١ ٤-٢ -بررسي روند مصرف ٢٣ ٥-٢ -بررسي روند صادرات ٢٣ ٦-٢ -بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات ٣ -روشهاي مختلف توليد ٢٥ ٤ -تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي ٣٠ ٥ -برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت در حداقل ظرفيت اقتصادي ٣٠ ٦ -برآورد مواد اوليه مورد نياز و محل تامين ٣٤ ٧ -پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ٣٧ ٨-تامين نيروي انساني ٣٨ ٩ -تعيين ميزان يوتيليتي مورد نياز واحد ٣٩ ١٠ -وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ٣٩ ١١ -تجزيه و تحليل ٤١ مراجع و منابع مطالعاتي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *