پژوهشنامه دفاع مقدس (PDM) - اصول اخلاقی انتشار مقاله