پاورپوینت درمورد حسابداری اجاره ها


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد حسابداری اجاره ها  قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۸       محتویات حسابداری اجاره ها اجاره از نوع تامین مالی مستقیم اجاره اهرمی شرایط لازم برای اجاره اهرمی مزایای اجاره اهرمی برای اجاره دهنده حسابداری اجاره اهرمی معاملات‌ فروش‌ و اجاره‌ مجدد اجاره املاک موارد افشاء           قسمتی از پاورپوینت حسابداری اجاره ها حسابداری اجاره ها nاجاره‌ ابزاري‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ از طريق‌ آن‌ حق‌خريد يا استفاده‌ از داراييها را به‌دست‌ مي‌آورد. در قراردادهاي‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرايط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌كننده‌، مالكيت‌ قانوني‌ دارايي‌ مورد اجاره‌ را در پايان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ وي‌ انتقال‌ دهد n  nاجاره :  موافقتنامه‌اي& …

پاورپوینت درمورد حسابداری اجاره ها


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد حسابداری اجاره ها  قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۸       محتویات حسابداری اجاره ها اجاره از نوع تامین مالی مستقیم اجاره اهرمی شرایط لازم برای اجاره اهرمی مزایای اجاره اهرمی برای اجاره دهنده حسابداری اجاره اهرمی معاملات‌ فروش‌ و اجاره‌ مجدد اجاره املاک موارد افشاء           قسمتی از پاورپوینت حسابداری اجاره ها حسابداری اجاره ها nاجاره‌ ابزاري‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ از طريق‌ آن‌ حق‌خريد يا استفاده‌ از داراييها را به‌دست‌ مي‌آورد. در قراردادهاي‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرايط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌كننده‌، مالكيت‌ قانوني‌ دارايي‌ مورد اجاره‌ را در پايان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ وي‌ انتقال‌ دهد n  nاجاره :  موافقتنامه‌اي& …

پاورپوینت درمورد حسابداری اجاره ها


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد حسابداری اجاره ها  قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۸       محتویات حسابداری اجاره ها اجاره از نوع تامین مالی مستقیم اجاره اهرمی شرایط لازم برای اجاره اهرمی مزایای اجاره اهرمی برای اجاره دهنده حسابداری اجاره اهرمی معاملات‌ فروش‌ و اجاره‌ مجدد اجاره املاک موارد افشاء           قسمتی از پاورپوینت حسابداری اجاره ها حسابداری اجاره ها nاجاره‌ ابزاري‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ از طريق‌ آن‌ حق‌خريد يا استفاده‌ از داراييها را به‌دست‌ مي‌آورد. در قراردادهاي‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرايط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌كننده‌، مالكيت‌ قانوني‌ دارايي‌ مورد اجاره‌ را در پايان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ وي‌ انتقال‌ دهد n  nاجاره :  موافقتنامه‌اي& …

پاورپوینت درمورد حسابداری اجاره ها


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد حسابداری اجاره ها  قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۸       محتویات حسابداری اجاره ها اجاره از نوع تامین مالی مستقیم اجاره اهرمی شرایط لازم برای اجاره اهرمی مزایای اجاره اهرمی برای اجاره دهنده حسابداری اجاره اهرمی معاملات‌ فروش‌ و اجاره‌ مجدد اجاره املاک موارد افشاء           قسمتی از پاورپوینت حسابداری اجاره ها حسابداری اجاره ها nاجاره‌ ابزاري‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ از طريق‌ آن‌ حق‌خريد يا استفاده‌ از داراييها را به‌دست‌ مي‌آورد. در قراردادهاي‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرايط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌كننده‌، مالكيت‌ قانوني‌ دارايي‌ مورد اجاره‌ را در پايان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ وي‌ انتقال‌ دهد n  nاجاره :  موافقتنامه‌اي& …

پاورپوینت درمورد حسابداری اجاره ها


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد حسابداری اجاره ها  قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۸       محتویات حسابداری اجاره ها اجاره از نوع تامین مالی مستقیم اجاره اهرمی شرایط لازم برای اجاره اهرمی مزایای اجاره اهرمی برای اجاره دهنده حسابداری اجاره اهرمی معاملات‌ فروش‌ و اجاره‌ مجدد اجاره املاک موارد افشاء           قسمتی از پاورپوینت حسابداری اجاره ها حسابداری اجاره ها nاجاره‌ ابزاري‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ از طريق‌ آن‌ حق‌خريد يا استفاده‌ از داراييها را به‌دست‌ مي‌آورد. در قراردادهاي‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرايط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌كننده‌، مالكيت‌ قانوني‌ دارايي‌ مورد اجاره‌ را در پايان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ وي‌ انتقال‌ دهد n  nاجاره :  موافقتنامه‌اي& …

پاورپوینت درمورد حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۰       محتویات هدف دامنه کاربرد رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه تاريخ تایید صورتهاي مالي رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه شناخت و اندازه گیری   رويدادهای تعديلی بعد از تاريخ ترازنامه نمونه‌هایی از رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه نمونه‌ای از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه نمونه‌هایی از رویدادهای غیرتعدیلی بااهمیت بعد از تاریخ ترازنامه سود سهام تداوم فعالیت افش ا تاریخ اجرا مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری           قسمتی از پاورپوینت هدف هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است: الف . مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل می‌شود، و ب. افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی. •طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تد …

پاورپوینت درمورد حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۰       محتویات هدف دامنه کاربرد رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه تاريخ تایید صورتهاي مالي رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه شناخت و اندازه گیری   رويدادهای تعديلی بعد از تاريخ ترازنامه نمونه‌هایی از رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه نمونه‌ای از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه نمونه‌هایی از رویدادهای غیرتعدیلی بااهمیت بعد از تاریخ ترازنامه سود سهام تداوم فعالیت افش ا تاریخ اجرا مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری           قسمتی از پاورپوینت هدف هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است: الف . مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل می‌شود، و ب. افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی. •طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تد …

پاورپوینت درمورد حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۰       محتویات هدف دامنه کاربرد رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه تاريخ تایید صورتهاي مالي رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه شناخت و اندازه گیری   رويدادهای تعديلی بعد از تاريخ ترازنامه نمونه‌هایی از رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه نمونه‌ای از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه نمونه‌هایی از رویدادهای غیرتعدیلی بااهمیت بعد از تاریخ ترازنامه سود سهام تداوم فعالیت افش ا تاریخ اجرا مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری           قسمتی از پاورپوینت هدف هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است: الف . مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل می‌شود، و ب. افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی. •طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تد …

پاورپوینت درمورد حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۰       محتویات هدف دامنه کاربرد رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه تاريخ تایید صورتهاي مالي رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه شناخت و اندازه گیری   رويدادهای تعديلی بعد از تاريخ ترازنامه نمونه‌هایی از رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه نمونه‌ای از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه نمونه‌هایی از رویدادهای غیرتعدیلی بااهمیت بعد از تاریخ ترازنامه سود سهام تداوم فعالیت افش ا تاریخ اجرا مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری           قسمتی از پاورپوینت هدف هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است: الف . مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل می‌شود، و ب. افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی. •طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تد …

پاورپوینت درمورد حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۰       محتویات هدف دامنه کاربرد رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه تاريخ تایید صورتهاي مالي رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه شناخت و اندازه گیری   رويدادهای تعديلی بعد از تاريخ ترازنامه نمونه‌هایی از رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه نمونه‌ای از رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه نمونه‌هایی از رویدادهای غیرتعدیلی بااهمیت بعد از تاریخ ترازنامه سود سهام تداوم فعالیت افش ا تاریخ اجرا مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری           قسمتی از پاورپوینت هدف هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است: الف . مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل می‌شود، و ب. افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی. •طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تد …