تحقیق در مورد ثبت نام اینترنتی و کارت سوخت


              نوع فایل: word قابل ویرایش ۴۷ صفحه   مقدمه: تاریخچه سازمان پست کشور کوروش در طی لشکرکشی هایی که هرگز به نابودی بلاد  و به کشتار سکنه معصوم ، و یغمای اموال مردمان بی آزار و به اسارت ملل منتهی نمی شد و پیروزی او کوچکترین تغییری در ثروت ، مذهب ، آداب وسنن اقوام شکست خورده ایجاد نمی کرد به این نکته توجه داشت که ممکن است درغیاب او فتنه ای حادث شودکه اگر به سرعت از آن جلوگیری ننماید زیانی بزرگ را موجب گشته و اورا وادار نماید که برخلاف سیاست و شیوه فرمانروائیش کاری را که در خارج مملکت شروع کرده است ناتمام گذارده ، به کشور بازگردد. از این رو مقرر فرمود که در طرق بزرگ و خطوط حرکت سپاه ، مخصوصا” از میدان نبرد تا مقر حکومتش ایستگاه هایی با فاصله های مناسب آماده ساخته و در هر یک از آنها به نسبت موقت و امکانات محل یک یا چندین ملازم با تعدادی اسب و استر و لوازم آسایش فراهم نمایند و ساز و برگ مسافرت و استراحت نامه بران پادشاهی را ازهرجهت فراهم سازند.سرپرست ایستگاه مواظب بود که پیوسته چند اسب و یک یا دو پیک آماده در اختیار داشته باش …